Verkoopsvoorwaarden

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene draagwijdte der voorwaarden
Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarde of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.
Bij bouw, vernieuwbouw en andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft, eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
Onze offertes zijn 30 dagen geldig.
Plaatsing en aanvaarding van bestelling
Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
Omvang van de bestelling
Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 B.W. is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
Leveringen en termijnen
Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid en laattijdigheid in de levering of uitvoering, laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer maar niet limitatief: ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock out, te kort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport enzoverder, die bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijke voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Het teniet gaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of van het uitgevoerde werk of nog ingevolge de eigen fout van de klant of de personen voor wie hij instaat, of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen is onze firma, diens onderaannemers of aangestelde slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost naast het vervoermiddel en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies, ten laste van de klant worden gelegd zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit, water en toilet. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.
Aansprakelijkheid voor schade
De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma terzake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of waardeverlies of beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of op welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd en dit zowel op als buiten de werf alsmede tijdens het transport of afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling, toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of in voorkomend geval maximaal tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor de aanvang van de werken.
Beëindiging
Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het wezen voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden, integraal te voldoen. Bovendien vermeerderd met de vergoeding gelijk aan 20% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
Aanvaarding der werken
Uit hoofde van onze leveringen beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn . In iedere veronderstelling beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en de werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
Indien de klant zelf de afmetingen van de bestelde materialen doorgeeft, dan dient deze ervoor te zorgen dat het hier buitenmaten (productiematen) betreft. Alle bestellingen worden opgemaakt in deze buitenmaten en onze firma kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke betwisting dienaangaande. De klant aanvaardt hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing. Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen, erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. Dit op straffe van verval. Deze vordering moet bovendien ingesteld worden binnen de zes maanden na levering en op straffe van verval.
Oplevering
De tienjarige aansprakelijkheid voorzien in artikel 1792 en 2270 B.W. is waar wettelijk voorzien van toepassing en begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering. Daarnaast wordt behoudens andersluidend schriftelijk beding op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van zes maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/of montage fout bewezen is, met uitsluiting van elke verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet:het verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de producten, materialen, overmacht, de toevoeging of het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is, een handeling of opzettelijke fout van om het even welke persoon waaronder de koper of zijn aangestelden, vorst of vochtschade.
Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de acht dagen vanaf de levering of uitvoering gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostentaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten zoals omschreven in het navolgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken, daarin vermeld of vitrueel begrepen.
In alle gevallen zal tegelijk het onvoorwaardelijke geheel of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of dient gemachtigde worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.
Klachten inzake voorschot of facturatie
Teneinde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betaling en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van de verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn, levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.
Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen en benodigdheden alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aanklevend. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken van een groter geheel waarvan de eigendom of gedeelte hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.
Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en vervreemding van deze goederen.
Betalingsmodaliteiten
Bij de ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst dient een voorschot betaald te worden gelijk aan 30% van de verkoopprijs en vervolgens dient bij de levering een bijkomende 50% van de verkoopprijs betaald te worden om tenslotte bij de plaatsing de laatste 20% te betalen van het verschuldigde bedrag.
Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
Laattijdige betaling, kosten en aankleven
Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een intrest van 10% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 125,00 op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.
Geschillen
Alle geschillen welke ontstaan tussen de klant en M&M Ramen & Deuren (Maid Mehic) zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg en van het Vredegerecht van Houthalen-Helchteren. Partijen komen overeen dat enkel het Belgisch recht van toepassing is op eventuele geschillen naar aanleiding van uitvoering van deze overeenkomst.

M&M Ramen en deuren

Broeseinderdijk 27, 3910 Pelt, België

info@mmramen.be